Lokacije Povpraševanje
Investicija v nov koncept priprave reciklatov v krožnem gospodarstvu.

Investicija v nov koncept priprave reciklatov v krožnem gospodarstvu.

Opis projekta:
Predmet investicije je gradnja dveh objektov ter nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma se bodo nanašali na najboljšo razpoložljivo tehnologijo – BAT ter ISO 14001.
 
Surovina bo s predmetno investicijo naredila nadaljnje odločne korake k uveljavljanju koncepta krožnega gospodarstva, s poudarki na boljšem ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju logističnih stroškov na enoto zbranih odpadkov, zmanjšanju porabe fosilnih goriv in CO2 odtisa, povečanju reciklabilnosti odpadkov in pridobivanju produktov iz odpadkov. Pri tem se bo povečala produktivnost tudi skozi digitalizacijo procesov in postopkov pri zbiranju odpadkov, ob doslednem upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki. Posledično bo s tem dosežen dvig kakovosti, produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarske družbe ter doseganje višje dodane vrednosti produktov.
 
Hkrati bomo zmanjšali negativne vplive na okolje (zmanjševanje nastajanja odpadkov, zmanjšanje uporabe primarnih surovin oz. povečanje uporabe sekundarnih surovin, ponovna uporaba in recikliranje v visokokakovostne sekundarne surovine, prispevek k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov, izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ipd.).
 
Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU ter je del evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Skupna vrednost projekta znaša 11.779.000,00 EUR, višina sofinanciranja iz mehanizma znaša 3.180.330,00 EUR.